15 de May / 2019

En la passada Junta General de la Comunitat de Regants de la Séquia Real del Xúquer, de 28 de febrer de 2019, es van adoptar els següents acords relatius al servei de reg per goteig i abonat:

PRIMER

Aprovar una derrama de 12 €/hg per al manteniment de les instal·lacions de reg per goteig, a pagar:

 • Per la superfície d’alta en el sector 23 en dos pagaments de 6 €/hg cadascun a incloure en els rebuts d’abonament de primavera i estiu.

SEGON

Aprovar les següents quotes sobre l’aigua subministrada durant l’any hidrològic, a pagar pels regants d’alta en el servei de reg per goteig per a cobrir les despeses diferents de l’abonament no coberts amb la derrama de 12 €:

 • 0,03 €/m3 per a consums fins a 426 m3/hg/any.
 • 0,06 €/m3 per a consums majors de 426 m3/hg/any fins a 500 m3/hg/any.
 • 0,12 €/m3 per als consums que excedisquen de 500 m3/hg/any.

En anys hidrològics anormalment secs, la Junta de Govern podrà acordar l’aplicació d’un coeficient corrector que incremente els volums anteriors, reduint el cost del m3 consumit.

TERCER

Repercutir les despeses d’abonat, amb el seu IVA corresponent, en funció del m3 d’aigua amb abonament subministrat.

QUART

Girar tres rebuts:

 • Al juliol de 2019, amb l’abonament de primavera.
 • Al novembre de 2019, amb l’abonament d’estiu.
 • Al desembre de 2019, amb les quotes del servei de 0,03 €/m3, 0,06 €/m3 i 0,12 €/m3, segons consum, a pagar pels regants d’alta en el servei de reg peregoteig per a cobrir les despeses diferents de l’abonament no coberts amb la derrama de 12 €.

L’aprovació de les diferents quotes sobre el consum detallades en el PUNT SEGON és deguda al fet que, tot i haver-se fixat la limitació tècnica de 1.000 l/hg/h per a les instal·lacions de goteig en parcel·la, un 37% de les parcel·les tenen un consum superior en un 20% al previst, amb les següents conseqüències negatives:

 • Problemes de pressió per pèrdua de càrrega de la xarxa.
 • Consum superior al concessional.
 • Consum excessiu de fertilitzants (incompliment de condicions de cultiu i de normativa ambiental).
 • Infra-abonat de parcel·les amb consums de 1.000 l/hg/h.

Els trams de consums s’han fixat com a mesura per a tractar de reduir consums excessius, partint de que el volum en concessió és de 337,5 m3/hg/any. S’ha tolerat un excés sense sobrecost fins a 26,4%, per la qual cosa el primer tram queda fixat fins a 426 m3/hg/any amb la quota de 0,03 €/m3 com fins ara.

El segon tram s’ha fixat per al volum entre 426 i 500 m3/hg/any, per ser el volum màxim permés en una parcel·la de reg per goteig en l’ORDRE 10/2018, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre la utilització de matèries fertilitzants nitrogenades en les explotacions agràries de la Comunitat.

Per damunt dels 500 m3/hg/any s’aplicarà la quota de 0,12 €/m3.


Clic ací per a descarregar la comunicació completa d’Antonio Costa Magraner, president de la Séquia Real del Xúquer (inclou la programació d’abonat a aplicar en la present campanya).


 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *