21 d'octubre

Bando Junta Local Algemesí

Es fa saber que, durant el termini del 21 al 31 d’octubre (ambdós inclosos), estaran a disposició dels interessats les llistes dels regants amb dret a assistir a la Junta General Local Ordinària que es celebrarà el dimecres dia 4 de desembre de 2019, a fi del seu examen i, si és el cas, presentació d’escriptures per a canvis de titularitat, pagament de deutes i obligacions pendents amb la Comunitat, sol·licitud de rectificacions, agrupacions i propostes d’unions conjugals.

< Avís Anterior
Següent Avís >